• Telefon: 77 436 38 62
 • Adres E-mail:
 • Ikona Biuletynu Informacji Publicznej
 • Zmień kontrast
Baner

OFERTA DZIAŁAŃ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRUDNIKU

Rok szkolny 2017/2018

1. DIAGNOZA: obejmuje osoby w wieku 0-19 lat

Psychologiczna - Dotyczy różnych sfer rozwoju umysłowego: inteligencji, emocji, osobowości, rozwoju społecznego, osobowości i predyspozycji zawodowych, niepełnosprawności umysłowej, wybitnych uzdolnień.
Pedagogiczna - Dotyczy stopnia opanowania wiedzy i umiejętności szkolnych.
Logopedyczna - Dotyczy rozwoju mowy i wykrywania jej zaburzeń.

2. TERAPIA:

 • Indywidualna terapia psychologiczna dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, moczeniem nocnym, trudnościami w relacjach rówieśniczych.
 • Grupowa terapia psychologiczna dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.
 • Terapia pedagogiczna dzieci z dużymi dysfunkcjami rozwojowymi.
 • Indywidualna terapia logopedyczna.
 • Terapia dzieci jąkających się.
 • Terapia pedagogiczna dla gimnazjalistów wg. programu „Ortograffiti.”

 

3. DZIAŁALNOŚĆ DORADCZO-INFORMACYJNA

Dzieci i młodzież:

 1. Porady i informacje dotyczące planowania swojej kariery zawodowej, wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
 2. Informacje dot. zasad rekrutacji do szkół na wyższym etapie edukacyjnym.
 3. Informacje nt. aktualnej sieci szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych, nt. wymagań i możliwości różnych zawodów, nt. aktualności dotyczących bezrobocia
  i zatrudnienia absolwentów.
 4. Porady dotyczące problemów młodzieży, związanych z umiejętnościami społecznymi, profilaktyką uzależnień i współczesnych zagrożeń.
 5. Porady dotyczące radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Nauczyciele:

 1. Porady wychowawcze i dotyczące rozwiązywania trudnych sytuacji uczniów i ich rodziców.
 2. Porady i konsultacje odnośnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej
  w szkole, przedszkolu, placówce.
 3. Konsultacje w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego w szkołach, przez pedagogów i nauczycieli.
 4. Porady i konsultacje dotyczące problematyki uzależnień i edukacji prozdrowotnej.
 5. Punkt konsultacyjny dla logopedów szkolnych.
 6. Konsultacje przy tworzeniu szkolnych programów wychowawczych i profilaktyki.
 7. Wsparcie pod kątem  analizy IPT , diagnoza funkcjonalna.


Rodzice:

 

 1. Porady psychologa, pedagoga ,logopedy wspierające edukacyjną i wychowawczą funkcję rodziny.
 2. Pomoc rodzicom w rozwijaniu mocnych stron i zdolności dzieci i młodzieży.
 3. Prowadzenie indywidualnej edukacji zapobiegającej uzależnieniom.
 4. Indywidualne porady z zakresu preorientacji zawodowej.
 5. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

 

 ZAJĘCIA WARSZTATOWO-SZKOLENIOWE (GRUPOWE).

Dzieci i młodzież:

 1. Warsztaty zawodoznawcze dla gimnazjalistów, ułatwiające wybór zawodu i kierunku kształcenia zgodnie z predyspozycjami.
 2. Zajęcia z profilaktyki zachowań ryzykownych, rozwijające i uczące nowych kompetencji społecznych (asertywność, komunikacja, tolerancja) oraz dotyczące zapobiegania przemocy (dla gimnazjalistów).
 3. Zajęcia dotyczące mediacyjnego rozwiązywania konfliktów klasowych, zapobiegające wykluczeniu społecznemu jako formie agresji.
 4. Zajęcia integrujące nowe zespoły klasowe.
 5. Profilaktyka zagrożeń i uzależnień: sekty, AIDS, alkoholizm, nikotynizm, dopalacz, komputer-internet.
 6. Zajęcia nt. motywowania do nauki i technik uczenia się.

 

Nauczyciele:

 1. Zajęcia informacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli 6-latków na temat wczesnego wykrywania i niwelowania dysfunkcji u dzieci.
 2. Sieci Współpracy dla pedagogów i psychologów szkolnych.
 3. Prelekcje szkoleniowe dot. przyczyn, objawów i terapii zaburzeń dyslektycznych dla nauczycieli j. polskiego i j. obcych.
 4. Szkolenia dla rad pedagogicznych szkół i przedszkoli odnośnie zaburzeń rozwojowych i współpracy z Poradnią.
 5. Prelekcje o problematyce wychowawczej (np. agresja i przemoc, nadpobudliwość, właściwe postawy wychowawcze), edukacyjnej (przyczyny trudności szkolnych) i nt. zagrożeń (sekty, AIDS, dopalacze, uzależnienia, funkcjonowanie szkolne dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, cyberprzemoc).
 6. Spotkania doradców zawodowych z zakresu preorientacji zawodowej.
 7. Zespół samokształceniowy dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych mający na celu doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli.
 8. Prelekcje nt. ADHD.
 9. Indywidualne konsultacje dla nauczycieli dotyczące rozwiązywania konkretnych sytuacji.
 10. Szkolenia dla pedagogów w ramach grupy wsparcia (tematy do uzgodnienia).

 

Rodzice:

 1. Prelekcje dotyczące problemów wychowawczych (agresja, prawidłowe style wychowawcze itp.) i edukacyjnych (wspieranie dzieci w nauce, zapobieganie trudnościom szkolnym i dyslektycznym, pomoc w adaptacji do szkoły).
 2. Prelekcje dotyczące roli rodziny w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.
 3. Warsztaty wychowawcze dla rodziców borykających się z takimi trudnościami.
 4. Zajęcia warsztatowe dla rodziców dotyczące komunikacji rodzic - dziecko oraz postaw rodzicielskich.
 5. Prelekcje nt. ADHD, trudności w różnych etapach dzieci.
 6. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci nadpobudliwych, z autyzmem.
 7. Prelekcje dla rodziców dzieci przedszkolnych dotyczące, np.:
 • charakterystyki psychofizycznego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnych
 • rodzajów ćwiczeń z dzieckiem sześcioletnim,
 • Skali ryzyka dysleksji – jako narządzia do wykrywania trudności w czytaniu
  i pisaniu,
 • adaptacji dzieci do nowej sytuacji związanej z przekroczeniem progu przedszkola
 1. Prelekcje dotyczące motywowania dzieci do nauki.
 2. Prelekcje dotyczące przyczyn diagnozy i terapii dysleksji .
 3. Prelekcje dla rodziców gimnazjalistów nt. "Jak pomóc swojemu dziecku w wyborze szkoły i zawodu".

 

 DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA:

 1. Aktualizowana na bieżąco strona internetowa Poradni oraz BIP.
 2. Umieszczanie artykułów na stronie internetowej.
 3. Współpraca z lokalną prasą.
  • Popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii poprzez artykuły dotyczące tematyki wychowawczej i edukacyjnej, adresowane do rodziców i młodzieży.
 4. Wydawanie folderu, ulotki, prezentujących aktualną ofertę działań Poradni, skierowane do szkół, placówek i rodziców. Ulotki i plakaty rozpowszechniane
  w szkole.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. PPPwP © 2019

Projekt i wykonanie strony: Logo WebInspiracje